PROGRAMY FUNDACJI

Formularz możesz pobrać tutaj Formularz zgłoszeniowy PDF
Wypełniony formularz proszę przesłać na adres e-mail efos@vip.onet.pl lub pocztą do siedziby fundacji.

Zaplanowany przez nas projekt polega na objęciu grupy seniorów (osób w wieku 60+) oraz ich opiekunów zintegrowaną terapią obejmującą następujące metody:

 

działania dla seniorów:

– tlenoterapia

– ozonoterapia

– dogoterapia

– felinoterapia

– hortiterapia

działanie dla opiekunów starszych osób zależnych:

– warsztaty z zakresu właściwości terapeutycznych ww.zajęć.

Istotą wnioskowanego projektu będzie organizacja zajęć grupowych dla osób objętych projektem. W budynku należącym do Fundacji dwa razy w tygodniu będą realizowane kilkugodzinne zajęcia (4-5 h), w ramach których uczestnicy (6-8 osób) w wieku 60+ spędzą razem czas, w ramach którego poddani zostaną wymienionymi wyżej działaniami o charakterze terapeutycznym.

Tlenoterapia zastosowana zostanie z wykorzystaniem specjalnego urządzenia do leczenia tlenem w warunkach domowych i  połączona z  aktywnością ruchową seniorów  poprzez ćwiczenia m.in. na rowerach stacjonarnych.  Wchłanianie tlenu przez organizm jest wydajniejsze przy wysiłku fizycznym.

Ozonoterapia będzie polegała na intensywnym oczyszczaniu mieszkań uczestników. Przynosi ona znaczne korzyści zdrowotne. Ozon ma silne właściwości grzybo -, wiruso- i bakteriobójcze.

Terapia z wykorzystaniem zwierząt służy przede wszystkim poprawieniu nastroju uczestników zajęć i wzmocnieniu postawy „bycia potrzebnym”.

 

 

 

Podobne znaczenie w projekcie będzie miała uprawa roślin (warzyw lub/i kwiatów) na kawałku ziemi wyznaczonym dla każdego z podopiecznych.

Uzupełnieniem i integralną częścią działań projektowych chcemy uczynić warsztaty dla opiekunów osób starszych – bezpośrednich uczestników naszego projektu. Mają one stanowić przede wszystkim grupę wsparcia dla osób, które na co dzień sprawują opiekę nad seniorami, wytłumaczenie działania i korzyści płynących z oferowanych form terapii oraz ich możliwości ich zastosowania w warunkach domowych.

Innowacyjność proponowanych działań polega przede wszystkim na wykorzystaniu metod niekonwencjonalnych w przypadku terapii osób starszych. Wykorzystywanie zwierząt w celach terapeutycznych kojarzy się przede wszystkim z rehabilitacją i leczeniem zaburzeń psychicznych dzieci. Ponadto, o ile dogoterapia jest znaną od lat metodą terapeutyczną , o tyle felinoterapia (terapeutyczna rola kotów) jest dopiero w Polsce zauważana , choć staje się coraz bardziej popularna. W ramach felinoterapii zamierzamy wykorzystać rasę kotów o wyjątkowych właściwościach terapeutycznych – ragdoll

Jednym z założonych celów projektu jest odwrócenie sytuacji, w której osoba starsza i schorowana jest w różnym stopniu uzależniona od swoich opiekunów w taką sytuację, w której to od niej zależy dobre samopoczucie i kondycja zwierzęcia. Tę samą rolę przypisujemy uprawie wyznaczonego kawałka ziemi (hortiterapia).Troska o działkę oznacza skupienie myśli na własnym dziele, kreowanie wyznaczonego kawałka według własnego gustu, a przede wszystkim odwrócenie myśli o własnych niesprawnościach i dolegliwościach.

Wszystkie zaproponowane przez nas formy terapii są uzupełnieniem klasycznych form leczniczo -terapeutycznych. Ponadto wiążą się z zapewnieniem profesjonalnej opieki i odciążeniem opiekunów od sprawowania opieki nad osobą zależną dwa razy w tygodniu przez kilka godzin. Istotny jest również fakt, iż wybiegają one poza utartą ofertę zajęć dla seniorów opartą o czynności plastyczno – manualne, recytowanie wierszy czy nordic walking.

Potrzeba realizacji opisywanego  projektu wynika przede wszystkim z naszych dotychczasowych doświadczeń. Na podstawie zrealizowanych dotąd usług, a przede wszystkim w wyniku wielogodzinnych  rozmów z naszymi podopiecznymi i ich opiekunami wnioskujemy, iż podstawowa oferta usług opiekuńczych dla osób starszych nie zaspokaja ich wszystkich potrzeb, a przede wszystkim nie wykorzystuje ich możliwości społecznych.

Niekonwencjonalne, innowacyjne rozwiązania terapeutyczne , które proponujemy wymagają od seniorów pobudzenia ich aktywności i poczucia bycia potrzebnym.

Wiele schorzeń fizycznych osób w wieku 60+ ma swoje źródło w ograniczeniach o sferze psychicznej.  Strata  lub oddalenie osób najbliższych (np. śmierć współmałżonka, usamodzielnienie dorosłych dzieci) przejście na emeryturę czy coraz bardziej powszechny brak kontaktów z sąsiadami wzmaga procesy depresyjne o różnym nasileniu. Może to przybierać formę lekkiego obniżenia nastroju ale też ciężkich stanów lękowych. Stan psychiczny ma bardzo duży wpływ na zdrowie fizyczne, rozwój różnych schorzeń somatycznych zwłaszcza u osób starszych, które wraz z upływem czasu i postępujących ograniczeń (fizycznych, społecznych, zawodowych)  coraz intensywniej popadają w zaburzenia psychiczne lub emocjonalne. Koło się zamyka.

Osoba, która czuje się niepotrzebna, chora – bardzo często stara się różnymi sposobami zwrócić na siebie uwagę najbliższych, niekiedy metodami, które- w dłuższej perspektywie – stanowią problem dla rodziny, która poczuwa się do przeorganizowania swojego dotychczasowego sposobu życia.

Z drugiej strony -nagłe (czy postępujące) pogorszenie stanu osoby starszej, która dotąd funkcjonowała samodzielnie nie zawsze znajduje zrozumienie ze strony najbliższych. Dla rodziny sytuacja też nie jest łatwa, należy się z nią oswoić i podjąć konkretne – często trudne decyzje.

Mając na uwadze powyższe sytuacje – nasza Fundacja realizacją projektu zamierza wyjść naprzeciw temu narastającemu problemowi społecznemu (społeczeństwo polskie się starzeje, obecnie średnia długość życia Polaków przekracza 73 lata, a Polek – 81 – dane wg GUS 2015)
Chcielibyśmy za pomocą zaproponowanych rozwiązań zahamować rozwój poczucia bezradności  i zależności osób starszych, wzmacniając przy tym ich kondycję fizyczną i psychiczną  (praca na działce, tlenoterapia, aktywność ruchowa) , a członkom ich rodzin udzielić wsparcia i wskazówek dotyczących funkcjonowania rodziny wielopokoleniowej oraz metod aktywizacji seniorów.

Jesteśmy przekonani, że wartością dodaną projektu będzie wszechstronna poprawa więzów rodzinnych, a senior w każdym wieku i przy większości ograniczeń fizycznych poczuje się ważnym członkiem rodziny, wypełniającym określone obowiązki na jej rzecz.
Docelowymi odbiorcami projektu będą osoby w wieku 60+ oraz ich opiekunowie (członkowie rodzin) z terenu Zielonej Góry. Zamierzamy objąć działaniami uczestników, którzy wymagają opieki w codziennym funkcjonowaniu (rekrutacja będzie się odbywać na podstawie oświadczeń) ale ich stan fizyczny pozwala na codzienny dojazd w miejsce realizacji. Pierwszeństwo w rekrutacji będą miały osoby zamieszkujące budownictwo wielorodzinne. Zamieszkanie w tzw. blokach ogranicza kontakt z naturą oraz ze zwierzętami (w znacznym stopniu). Skupimy się przede wszystkim na odblokowywaniu ograniczeń o sferze psychicznej. Depresje i stany lekowe coraz częściej towarzyszą osobom w starszym wieku, a przeciwdziałanie ich skutkom nie jest dostatecznie wdrożone przez lekarzy i bardzo często ignorowane przez opiekunów seniorów.

Udział w projekcie będzie polegał na uczestniczeniu w grupowych zajęciach o charakterze rekreacyjno – terapeutycznym. Na 4-5 godzinnych spotkaniach 2 razy w tygodniu (dni powszednie) seniorzy we własnym gronie będą spędzać czas na rozmowach oraz zajęciach ruchowych,  a także na opiekowaniu się zwierzętami i działką oraz wzmacniani kuracją tlenową. Zwierzęta będą odpowiednio wyselekcjonowane, zdrowe i przygotowane do zajęć z seniorami. Celem terapii z wykorzystaniem zwierząt jest przede wszystkim zrelaksowanie podopiecznych. Kontakt z psem lub kotem przełamuje ograniczenia, ułatwia okazywanie uczuć, uspokaja, odpręża, rozluźnia mięśnie, przywraca lub rozwija sprawność fizyczną i psychiczną. Głaskanie zwierzaka jest doskonałym ćwiczeniem ruchowym dla osób ze zmianami reumatycznymi dłoni, leczy niedowłady,  wykorzystuje się je również po zabiegach operacyjnych. Wielu posiadaczy kotów doświadczyło, że potrafi on odnaleźć źródlo bólu i ogrzewa chore miejsce własnym ciałem.

Dodatkowo, w ramach projektu, mieszkania chętnych uczestników zostaną oczyszczone za pomocą ozonoterapii z substancji chorobotwórczych.

Dla opiekunów osób bezpośrednio wspartych projektem zorganizujemy warsztaty (10 h), które poświęcone zostaną istocie zastosowanych działań terapeutycznych, a zarazem stanowić będą dla nich grupę wsparcia.

W najbliższych dniach zamieścimy formularz zgłoszeniowy i zasady naboru do programu.

Brak możliwości komentowania

  • NewStatPress

    Ogólnie: _ Dziś:_ Online:0